M A T E Ř S K Á   Š K O L A

"Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce." (Robert Fulghum)

Školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 se obě naše třídy (Berušky a Krtečci) budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Kouzelné pastelky."

I. Tajemství hnědé pastelky
(ZÁŘÍ, ŘÍJEN)

Charakteristika integrovaného bloku:

Hlavním posláním zač. školního roku je pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit rodiče s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí, s režimem školy. Dětí poznávají nové kamarády, využíváme především námětové hry, vytváříme třídní pravidla. Snažíme se navodit radostnou atmosféru ve třídách, aby se děti těšily na společný pobyt v MŠ, na společné zážitky
a utvářely si mezi sebou pěkné vztahy.

Přiblížíme dětem, co se pěstuje na zahrádce a na poli, co roste a žije v lese. Zaměříme se na význam ovoce a zeleniny pro zdraví.

Při výpravách do přírody pozorujeme znaky podzimu, podporujeme vnímání krásy barevnosti podzimu. Pracujeme s přírodninami. Umožníme dětem seberealizovat se při sběru a aranžování plodů a přírodnin, přičemž respektujeme pravidla ochrany přírody.

II. Tajemství modré pastelky

(LISTOPAD, PROSINEC)

Charakteristika integrovaného bloku:

Tento integrovaný blok je zaměřen na konec podzimu a období adventu. Tento čas je jako stvořený k rozvíjení citových vztahů, k rodině, přátelům a okolí. Budeme se snažit ukázat dětem tradiční české vánoce se svými tradicemi, některé si vyzkoušíme. Připravíme si vystoupení na mikulášskou besídku. Tradičně si zazpíváme koledy u vánočního stromečku před ZŠ. Básničky, zimní písničky
a tanečky zpříjemní předvánoční setkání s rodiči.

Podpoříme u dětí přirozený vztah k pohádkám prostřednictvím poslechových, dramatických, tělesných, hudebních, pracovních a dalších činností. Vedeme děti k rozlišení prózy a veršované pohádky a pochopení, že pohádka může mít více verzí. Například hlavních pohádkových postav si uvědomit různé lidské vlastnosti a charaktery.

III. Tajemství bílé pastelky
(LEDEN, ÚNOR)

Charakteristika integrovaného bloku:

V tomto integrovaném bloku si přiblížíme charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. Přiblížíme dětem, jak se žije tam, kde je sníh a led po celý rok. Pokud nám to počasí umožní, užijeme si zimní radovánky, sporty a budeme při tom myslet na bezpečnost. Seznámíme se s lidmi, kteří nám v případě potřeby mohou pomoci. Budeme poznávat naše tělo, jak funguje, co mu prospívá a co napak škodí. Seznámíme se s různými profesemi, řemesly. Budeme si povídat o důležitosti každé práce, přemýšlet o tom, čím bychom chtěli být.

IV. Tajemství zelené pastelky

(BŘEZEN, DUBEN)

Charakteristika integrovaného bloku:

V tomto období se snažíme vdětech upevňovat sounáležitost sživou a neživou přírodou, seznamujeme se světem rostlin a zvířat a snažíme se o to, aby si děti na základě vlastního prožitkuutvářely vztah kpřírodě a k životnímu prostředí, rozvíjely smyslové vnímání, uvědomovaly si vhodné chování k přírodě. Pozorujeme znaky probouzející se přírody. Řadu činností budeme provádět venku - poslech zvuku v přírodě, hra na badatele ochranáře, vnímání změn počasí. Také zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním a přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. Před zápisem do první třídy navštívíme ZŠ, podíváme se na kamarády. V dětech podporuje pocit radostného očekávání vstupu do 1. třídy základní školy, zájem o učení. Opět se soustředíme na tradiční pojetí velikonočních svátků, poznáváme zvyky, tradice a symboly jara. Budeme mít spoustu prostoru pro vytváření dekorací, i společně s rodiči. Jaro také přivítáme akcí Čarodějnice. Děti se pomocí smyslových a pohybových her seznámí s domácími zvířaty a jejich životem, posílí svůj vztah ke zvířatům. Budeme podporovat rozvoj pozitivních vztahů mezi dětmi.

V. Tajemství žluté pastelky
(KVĚTEN, ČERVEN)

Charakteristiky integrovaného bloku:

V tomto integrovaném bloku připravíme vystoupení ke Dni matek, pomůžeme dětem umět dát najevo své city, udělat radost a potěšit svým vystoupením oba rodiče. Svátek matek pojmeme jako oslavu Dne rodiny, protože máme rádi maminku i tatínka. Přiblížíme narození miminka, co miminko potřebuje, jak roste. Děti se různými činnostmi seznámí s pravidly vedoucí k jejich bezpečnosti. Budeme reagovat na dopravní situace, základní pravidla silničního provozu. Rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí - paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru, vnímání nebezpečí. Získáme základní povědomí o dopravních prostředcích záchranném integrovaném systému. Blížící se konec roku nám přinese mnoho zábavy a radosti, oslavíme Den dětí. Povyprávíme si o naší planetě Zemi, kde žijeme my, ale i jiné děti, jiné národnosti. Ukážeme si ta místa na mapě a seznámíme se, se zvířaty, která zde žijí. Přiblížíme si základní poznatky o naší planetě, vesmíru celosvětovém úsilí chránit tuto planetu a životní prostředí. Děti se seznamují s pojmy souvisejícími s čistotou ovzduší a tím, co mu škodí. Herními činnostmi shrneme i doplníme doposud získané poznatky, využijeme fantazii, představivost, tvořivost dětí, získané dovednosti hudební, dramatické a pracovní. Budeme pozorovat letní počasí a jevy, s ním spojené. Letní období nám umožní většinu činností přenášet do přírody, budeme co nejvíce využívat naši zahradu. Pojedeme na výlet, spolu s rodiči a našimi dětmi se rozloučíme se školáky. Léto využijeme k intenzivním environmentálním prožitkům.

TŘÍDA KRTEČCI

TŘÍDA BERUŠKY